back to homepage

Tag "Cơ cấu thanh có con trượt dừng"

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Cơ cấu con trượt có dừng 3

Khâu dẫn là tay quay đôi màu lục quay chậm. Con trượt xanh lên chậm xuống nhanh có dừng ở hai đầu hành trình. Con trượt xanh và đòn vàng đi trở

Xem thêm

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Cơ cấu thanh có con trượt dừng 5

Cơ cấu được dùng trong máy dập sâu. Con trượt ngoài dừng lâu, chừng 1/3 vòng quay của tay quay hồng. Dwell Slider Linkage 5 This mechanism is used in

Xem thêm

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Cơ cấu thanh có con trượt dừng 4

Con trượt dừng ở vị trí tận cùng bên trái, khi các vị trí thẳng hàng của các thanh truyền liên tiếp xảy ra cùng một lúc. Dwell Slider Linkage 4

Xem thêm

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Cơ cấu thanh có con trượt dừng 3

Con trượt dừng ở vị trí tận cùng bên trái, khi các vị trí thẳng hàng của các thanh truyền liên tiếp xảy ra cùng một lúc. Cơ cấu được dùng

Xem thêm

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Cơ cấu thanh có con trượt dừng 2

Chiều dài thanh truyền vàng xấp xỉ bằng bán kính của một đoạn cung trên quỹ tích hồng của tâm khớp giữa thanh vàng và lục. Con trượt bên phải màu

Xem thêm

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Cơ cấu thanh có con trượt dừng 1

Chiều dài thanh truyền vàng xấp xỉ bằng bán kính của một đoạn cung trên quỹ tích hồng của tâm khớp giữa thanh vàng và lục. Con trượt màu cam chuyển

Xem thêm