back to homepage

Tag "Đường thẳng"

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Xác định hình chiếu của một điểm lên đường thẳng

  Xác định hình chiếu Bx và By của một điểm B di động theo đường lục lên trục ngang và trục đứng nhờ cơ cấu pantograph (lên trục ngang trong video

Xem thêm