back to homepage

Tag "góc"

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Com pa chia góc thành 3 phần bằng nhau

Com pa được tạo nên bằng cách nối 3 cơ cấu phản bình hành đồng dạng. Tỷ số đồng dạng là 2. Đánh số: 0 cho càng đầu tiên bên trái, 1

Xem thêm