back to homepage

Tag "bánh răng hình trụ"

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Bộ truyền bánh răng hình trụ và mặt đầu hành tinh 1

Khâu dẫn: trục xanh gắn bánh răng thẳng (40 răng) và bánh răng mặt đầu (60 răng). Cần màu vàng quay lồng không trên trục xanh. Bánh răng hồng (20 răng)

Xem thêm