back to homepage

Tag "Biến tốc"

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Biến tốc bằng đa giác Rơlô 1b

Cơ cấu hoạt động theo nguyên tắc khi một đa giác Rơlô n cạnh quay 1 vòng trong đa giác bao, tâm của nó chạy theo đường cong kín n lần. Xem:

Xem thêm

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Biến tốc bằng đa giác Rơlô 3

Biến tốc bằng đa giác Rơlô. Cơ cấu hoạt động theo nguyên tắc khi một đa giác Rơlô n cạnh quay 1 vòng trong đa giác bao, tâm của nó chạy theo

Xem thêm

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Biến tốc bằng đa giác Rơlô 2

Cơ cấu hoạt động theo nguyên tắc khi một đa giác Rơlô n cạnh quay 1 vòng trong đa giác bao, tâm của nó chạy theo đường cong kín n lần. Xem:

Xem thêm

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Biến tốc bằng đa giác Rơlô 1a

Biến tốc bằng đa giác Rơlô. Cơ cấu hoạt động theo nguyên tắc khi một đa giác Rơlô n cạnh quay 1 vòng trong đa giác bao, tâm của nó chạy theo

Xem thêm