back to homepage

Tag "Bộ truyền Acsimet"

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Bộ truyền Acsimet 3c

Bộ truyền Acsimet. Bánh màu xanh và màu cam đồng trục. Bước xoắn của rãnh biên dạng Acsimet của bánh màu xanh gấp đôi bước của bánh màu cam. Chốt hồng

Xem thêm

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Bộ truyền Acsimet 3b

Bộ truyền Acsimet. Bánh màu xanh và màu cam đồng trục. Bước xoắn của rãnh biên dạng Acsimet của bánh màu xanh gấp đôi bước của bánh màu cam. Chốt hồng

Xem thêm

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Bộ truyền Acsimet 3a

Bộ truyền Acsimet. Cam màu xanh và màu cam giống nhau, đồng trục, rãnh biên dạng Acsimet. Chốt hồng trượt trong hai rãnh xoắn và cả trong rãnh thẳng của thanh

Xem thêm

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Bộ truyền Acsimet 2c

Bộ truyền Acsimet. Cam màu xanh và màu cam giống nhau, rãnh biên dạng Acsimet. Cam màu xanh là khâu dẫn. Chốt hồng trượt trong hai rãnh xoắn và cả

Xem thêm

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Bộ truyền Acsimet 2b

Bộ truyền Acsimet. Cam màu xanh và màu cam giống nhau, rãnh biên dạng Acsimet. Cam màu xanh là khâu dẫn. Chốt hồng trượt trong hai rãnh xoắn và cả

Xem thêm

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Bộ truyền Acsimet 2a

Bộ truyền Acsimet. Cam màu xanh và màu cam giống nhau, rãnh biên dạng Acsimet. Cam màu xanh là khâu dẫn. Chốt hồng trượt trong hai rãnh xoắn và cả

Xem thêm

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Bộ truyền Acsimet 1d

Bộ truyền Acsimet. Cam màu xanh và màu cam có biên dạng Acsimet khác nhau, bước xoắn p1 và p2, p1 = p2/2. Cam màu xanh là khâu dẫn. Hai

Xem thêm

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Bộ truyền Acsimet 1c

Bộ truyền Acsimet. Cam màu xanh và màu cam có biên dạng Acsimet khác nhau, bước xoắn p1 và p2, p1 = 2.p2. Cam màu xanh là khâu dẫn. Hai

Xem thêm

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Bộ truyền Acsimet 1b

Bộ truyền Acsimet. Cam màu xanh và màu cam giống nhau, biên dạng Acsimet. Cam màu xanh là khâu dẫn. Hai cam quay cùng vận tốc, cùng chiều như ở

Xem thêm

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Bộ truyền Acsimet 1a

Bộ truyền Acsimet. Cam màu xanh và màu cam giống nhau, biên dạng Acsimet. Hai cam quay cùng vận tốc, ngược chiều nhau như ở bộ truyền hai bánh răng

Xem thêm