back to homepage

Tag "Cơ cấu bình hành nghịch"

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Bộ truyền xích 5A

Đĩa xích màu cam cố định. Đĩa xích màu cam và màu vàng có số răng bằng nhau. Bánh răng và thanh màu hồng là khâu dẫn. Rổ màu vàng, cố

Xem thêm

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Cơ cấu bình hành nghịch 1

4 thanh vàng tạo thành hình thoi. Conic section drawing mechanism 1 Drawing ellipses. The four yellow bars create a rhombus. Continue watching the same contents, click here Để xem các

Xem thêm

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Cơ cấu bình hành nghịch 4

Giao điềm của hai tay quay vạch ra đường elip. Inverse Parallelogram Mechanism 4 The intersection point of the cranks traces an ellipse. Continue watching the same contents, click here Để

Xem thêm

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Cơ cấu bình hành nghịch 11

Biến thể của cơ cấu bình hành nghịch (cơ cầu 4 thanh chữ V) do A. Kempe, London đề xuất năm 1877. Cơ cấu gốc gồm 2 thanh màu cam và

Xem thêm