back to homepage

Tag "Cơ cấu chập có lò xo"

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Cơ cấu chập có lò xo 10

Cơ cấu chập có lò xo cho phép bật nhanh đòn màu lục đến vị trí biên và giữ nó chắc chắn ở đó. Tuy nhiên lực ép đòn màu lục vào

Xem thêm

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Cơ cấu chập có lò xo 7

Cơ cấu chập lò xo cho phép bật đòn xanh đến vị trí biên và giữ nó ở đó chắc chắn. Chốt màu hồng đại diện cho lực gạt của người.

Xem thêm

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Cơ cấu chập có lò xo 6b

Cơ cấu phân độ. Cơ cấu chập lò xo cho phép bật đòn xanh đến 3 vị trí và giữ nó ở đó. Chốt màu hồng đại diện cho lực gạt

Xem thêm

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Cơ cấu chập có lò xo 6a

Cơ cấu phân độ. Cơ cấu chập lò xo cho phép bật đòn xanh đến 5 vị trí và giữ nó ở đó. Chốt màu hồng đại diện cho lực gạt

Xem thêm

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Cơ cấu chập có lò xo 9

Cơ cấu chập có lò xo cho phép bật nhanh đòn màu cam đến vị trí biên và giữ nó chắc chắn ở đó. Càng màu hồng đóng vai trò lực

Xem thêm

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Cơ cấu chập có lò xo 8

Cơ cấu chập có lò xo cho phép bật nhanh đòn màu cam đến vị trí biên và giữ nó chắc chắn ở đó. Càng màu hồng đóng vai trò lực

Xem thêm

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Cơ cấu chập có lò xo 5

Cơ cấu chập có lò xo cho phép bật nhanh đòn màu hồng đến vị trí biên và giữ nó chắc chắn ở đó. Càng màu tím đóng vai trò lực

Xem thêm

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Cơ cấu chập có lò xo 4

Cơ cấu chập có lò xo cho phép bật nhanh đòn màu lục đến vị trí biên và giữ nó chắc chắn ở đó. Càng màu tím đóng vai trò lực

Xem thêm

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Cơ cấu chập có lò xo 3

Cơ cấu chập có lò xo cho phép bật nhanh đòn màu xanh đến vị trí biên và giữ nó chắc chắn ở đó. Càng màu tím đóng vai trò lực

Xem thêm

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Cơ cấu chập có lò xo 2

Cơ cấu chập có lò xo cho phép bật nhanh tay gạt màu tím đến vị trí biên và giữ nó chắc chắn ở đó đồng thời có thể giữ nó

Xem thêm