back to homepage

Tag "Cơ cấu con trượt dừng"

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Cơ cấu con trượt dừng 4

Khâu dẫn: tay quay màu lục. Khâu bị dẫn: con trượt vàng đi lại có dừng ở hai đầu hành trình. Độ dài hành trình và thời gian dừng phụ thuộc

Xem thêm

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Cơ cấu con trượt dừng 2

Khâu dẫn là tay quay màu xanh mang cóc màu vàng ăn khớp với hai rãnh trên đĩa màu cam làm con trượt tím đi lại có dừng ở khoảng giữa hành

Xem thêm