back to homepage

Tag "Cơ cấu đảo chiều"

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Linear motion reverser

Cơ cấu đảo chiều di chuyển thẳng kết hợp hai cơ cấu chêm. Nút vàng và chốt xanh di chuyển ngược chiều. Chêm hồng gồm hai phần ghép lại bằng vít chìm.

Xem thêm