back to homepage

Tag "Cơ cấu hình diều"

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Cơ cấu hình diều 5b

Biến thể của cơ cấu Peaucellier do A. B. Kempe, London đề xuất năm 1877. Chiều dài các thanh: Thanh lục: a Thanh vàng: 0,5a Thanh màu cam: 0,25a Thanh màu

Xem thêm

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Cơ cấu hình diều 5a

Biến thể của cơ cấu Peaucellier do A. B. Kempe, London đề xuất năm 1877. Chiều dài các thanh: Thanh lục: a Thanh vàng: 0,5a Thanh màu cam: 0,25a Thanh màu

Xem thêm

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Cơ cấu hình diều 4

Biến thể của cơ cấu Peaucellier do A. B. Kempe, London đề xuất năm 1877. Chiều dài các thanh: Thanh xanh: a Thanh hồng 3 khớp: 0.25a + 0.75a Thanh

Xem thêm

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Cơ cấu hình diều 3

Biến thể của cơ cấu Peaucellier do A. B. Kempe, London đề xuất năm 1877. Chiều dài các thanh: Thanh xanh: a Thanh lục 3 khớp: 0.75a + 0.25a Thanh hồng

Xem thêm

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Cơ cấu hình diều 2b

Biến thể của cơ cấu Peaucellier do A. B. Kempe, London đề xuất năm 1877. Chiều dài các thanh: Thanh xanh 2 khớp: a Thanh xanh 3 khớp: 0.75a + 0.25a

Xem thêm

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Cơ cấu hình diều 2a

Biến thể của cơ cấu Peaucellier do A. B. Kempe, London đề xuất năm 1877. Chiều dài các thanh: Thanh xanh 2 khớp: a Thanh xanh 3 khớp: 0.75a + 0.25a

Xem thêm

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Cơ cấu hình diều 1

Biến thể của cơ cấu Peaucellier do A. B. Kempe, London đề xuất năm 1877. Thanh cùng màu dài như nhau. Trong mỗi cơ cấu, khoảng cách tâm giữa hai khớp

Xem thêm