back to homepage

Tag "Cơ cấu kìm xếp"

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Cơ cấu kìm xếp 3

Khâu dẫn: thanh trượt hồng. Khâu bị dẫn: khâu màu tím. Di chuyển nhỏ của khâu dẫn gây di chuyển lớn của khâu bị dẫn (khoảng 4 lần ở trường hợp

Xem thêm

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Cơ cấu kìm xếp 2

Khâu dẫn: thanh trượt hồng. Khâu bị dẫn: khâu màu tím. Di chuyển nhỏ của khâu dẫn gây di chuyển lớn của khâu bị dẫn (khoảng 3 lần ở trường hợp

Xem thêm

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Cơ cấu kìm xếp 1

Khâu dẫn: con trượt hồng. Khâu bị dẫn: thanh trượt màu cam. Lực dọc nhỏ trên khâu dẫn gây lực lớn trên khâu bị dẫn (khoảng 3 lần ở trường hợp

Xem thêm