back to homepage

Tag "Cơ cấu tay quay"

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Cơ cấu tay quay con trượt đi lại đồng trục

Khâu dẫn là tay quay hồng. Đây là cách đơn giản biến chuyển động quay thành chuyển động thẳng đi lại mà tâm trượt thẳng hàng với đường tâm trục quay. Mửa

Xem thêm

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Cơ cấu tay quay con trượt không gian 5

Spatial slider crank mechanism 5 Để xem các video khác về mô phỏng cơ cấu cơ khí, hãy nhấn vào đây   (Tác giả: Phó Tiến sĩ, Kỹ sư cơ khí

Xem thêm

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Cơ cấu tay quay con trượt không gian 4

Spatial slider crank mechanism 4 Để xem các video khác về mô phỏng cơ cấu cơ khí, hãy nhấn vào đây   (Tác giả: Phó Tiến sĩ, Kỹ sư cơ khí

Xem thêm

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Cơ cấu tay quay con trượt không gian 3

Spatial slider crank mechanism 3 Để xem các video khác về mô phỏng cơ cấu cơ khí, hãy nhấn vào đây   (Tác giả: Phó Tiến sĩ, Kỹ sư cơ khí

Xem thêm

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Cơ cấu tay quay con trượt không gian 1

Spatial slider crank mechanism 1 Để xem các video khác về mô phỏng cơ cấu cơ khí, hãy nhấn vào đây   (Tác giả: Phó Tiến sĩ, Kỹ sư cơ khí

Xem thêm