back to homepage

Tag "Daewoo"

Quá trình xây dựng tàu TI Oceania

Đoạn video mô tả quá trình xây dựng tàu TI Oceania, từng được biết đến dưới tên Hellespont Fairfax, một trong loạt tàu TI Class

Xem thêm