back to homepage

Tag "GPRS"

Nguyên lý hoạt động của mạng GPRS

GPRS(*) là dịch vụ truyền tải mới cho hệ thống GSM, cải thiện một cách hiệu quả việc

Xem thêm