back to homepage

Tag "Khâu dẫn"

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Cơ cấu 4 khâu không gian 11r

Cơ cấu 4 khâu không gian R-S-S-R R-S-R-R: ký hiệu các khớp tính từ khân dẫn đến khâu bị dẫn. R: khớp quay S: khớp cầu Cơ cấu này không

Xem thêm

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Cơ cấu cầu 4R 1a

Cơ cấu cầu 4R: 4R chỉ 4 khớp quay; cầu: đường tâm các khớp quay đồng quy. Góc giữa các đường tâm của: Khâu dẫn màu cam: γ = 20

Xem thêm

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Cơ cấu cầu 4R 1

Cơ cấu cầu 4R: 4R chỉ 4 khớp quay; cầu: đường tâm các khớp quay đồng quy. Góc giữa các đường tâm của: Khâu dẫn màu cam: γ = 20 độ

Xem thêm

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Cơ cấu cầu 6 khâu bản lề

Cơ cấu cầu 4 khâu bản lề. Đường tâm tất cả các khớp quay đồng quy. Spherical 6-bar linkage mechanism Axes of all revolution joints intersect at a common point.

Xem thêm

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Bộ truyền xích 3A

Bộ truyền xích và cơ cấu thanh. Thanh màu kem lắc có dừng lâu ở hai đầu hành trình. Chain drive 3A The coulisse rocks with long dwells at the

Xem thêm

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Cơ cấu sin và bộ truyền bánh răng thanh răng

Cơ cấu sin và bộ truyền bánh răng thanh răng. Cơ cấu sin gồm tay quay vàng và con trượt mang thanh răng xanh. Bộ truyền bánh răng thanh răng

Xem thêm

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Cơ cấu thanh lắc có dừng 3

Cơ cấu thanh lắc có dừng. Khâu dẫn là tay quay màu lục. Bằng cách chọn chiều dài thanh màu tím phù hợp với quỹ đạo màu lục có thể làm

Xem thêm

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Cơ cấu thanh lắc có dừng 2

Cơ cấu thanh lắc có dừng. Khâu dẫn là tay quay màu lục. Bằng cách chọn chiều dài thanh màu tím phù hợp với quỹ đạo màu lục có thể làm

Xem thêm

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Cơ cấu culit với rãnh cong kín 2

Hai cơ cấu giống hệt nhau lại cho chuyển động khâu bị dẫn khác nhau do vị trí tương đối giữa khâu dẫn và khâu bị dẫn khác nhau lúc bắt

Xem thêm

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Cơ cấu culit với rãnh cong kín 1

Hai cơ cấu bên trái giống hệt nhau lại cho chuyển động khâu bị dẫn khác nhau do vị trí tương đối giữa khâu dẫn và khâu bị dẫn khác nhau lúc

Xem thêm