back to homepage

Tag "Khớp trục 3 chạc"

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Khớp trục 3 chạc 1

Các con lăn cầu màu hồng trượt trong rãnh của trục vàng. Có khe hở giữa con lăn và rãnh để các con lăn có thể di chuyển tới lui trong rãnh

Xem thêm