back to homepage

Tag "Khớp trục chốt"

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Khớp trục chốt 5

Khớp trục chốt này là một biến thể của cơ cấu “Pin Coupling 3” www.youtube.com/watch?v=xzwCuLT89EI khi – R1 khác R2 – Bán kính chốt lớn hơn bán kính trục. –

Xem thêm

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Khớp trục chốt 4

Khớp trục chốt này là một biến thể của cơ cấu “Pin Coupling 1” www.youtube.com/watch?v=vjOqNd3c4rY Khi R1 khác R2. Số chốt trên mỗi đĩa là 22. Chôt trên đĩa hồng

Xem thêm

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Khớp trục chốt 1

Khớp trục chốt. Là khớp đồng tốc. Các chốt nằm trên đường tròn của mỗi trục có bán kính bằng nhau. A = R1 + R2 A: Độ lệch trục

Xem thêm