back to homepage

Tag "Khớp trục đồng tốc"

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Khớp trục đồng tốc Weiss 1

Có độ lệch giữa tâm các rãnh vòng trên mỗi trục và tâm của khớp trục (xem hình phía trên). Nhờ đó bi được định vị bởi tiếp xúc với các rãnh

Xem thêm