back to homepage

Tag "Khớp trục Tracta"

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Khớp trục Tracta 2

Khớp trục Tracta, một biến thể của “Tracta joint 1”. Đây là khớp đồng tốc. Chạc màu vàng và màu cam giống nhau. Có các khớp quay giữa: – Chạc màu

Xem thêm

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Khớp trục Tracta 1

Khớp trục Tracta. Đây là khớp đồng tốc. Có các khớp quay giữa: – Chạc màu cam và chạc màu vàng. – Chạc màu cam và trục màu xanh –

Xem thêm