back to homepage

Tag "Lip xe đạp"

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Líp xe đạp 5

Vành răng xanh nhận chuyển động từ người đạp xe. Moay ơ vàng chỉ quay khi vành răng quay theo chiều kim đồng hồ. Cóc đỏ luôn bị ép về

Xem thêm