back to homepage

Tag "Thép tấm"

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Bánh răng từ thép tấm 4

Bánh răng từ thép tấm. Dùng cho tải nhẹ, rẻ, dễ sản xuất hàng loạt. Là bộ truyền hai bánh răng nón nhưng trục song song. Sheet metal gears 4

Xem thêm

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Bánh răng từ thép tấm 1

Bánh răng từ thép tấm Dùng cho tải nhẹ, rẻ, dễ sản xuất hàng loạt. Sheet metal gears 1 For light loads Low cost Adaptability to mass production. Để xem

Xem thêm