back to homepage

Tag "Bánh chốt"

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Bánh răng xoắn Acsimet và bánh chốt 2

Bánh răng xoắn Acsimet và bánh chốt. Trục vào: bánh răng xoắn 1 mối (Z1). Trục ra: bánh chốt, số chốt Z2 = 30. Một vòng quay của trục vào

Xem thêm

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Bánh răng xoắn Acsimet và bánh chốt 1

Bánh răng xoắn Acsimet và bánh chốt. Trục vào: bánh răng xoắn 1 mối (Z1). Trục ra: bánh chốt, số chốt Z2 = 40. Một vòng quay của trục vào

Xem thêm

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Khớp nối chốt 6

Cơ cấu hành tinh tạo từ “Pin Coupling 5” www.youtube.com/watch?v=QfiJSTRDASs Phương của thanh màu đỏ gắn với trục xanh không đổi trong khi truyền động Pin coupling 6 A planetary mechanism

Xem thêm