back to homepage

Tag "Bánh xích"

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Truyền động xích 4C

Tấm màu lục di chuyển hai lần nhanh hơn tấm xanh. Tấm màu tím di chuyển hai lần nhanh hơn tấm lục hay 4 lần nhanh hơn tấm xanh. Bốn bánh

Xem thêm

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Truyền động xích 4B

Tấm màu hồng là khâu dẫn. Khung vàng di chuyển hai lần nhanh hơn khung hồng. Hai bánh xích có cùng số răng. Mắt xích đỏ dưới cố định với đế. Mắt

Xem thêm

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Bộ truyền xích 10

Biến chuyển động quay đều thành chuyển động thẳng đi lại có dừng ở giữa hành trình. Bốn bánh xích giống nhau. Bánh màu cam là bánh dẫn. Mắt xích màu tím

Xem thêm

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Bộ truyền xích 9

Biến chuyển động quay đều thành chuyển động thẳng đi lại có dừng ở hai đầu hành trình. Ba bánh xích giống nhau. Bánh màu cam là bánh dẫn. Mắt xích màu

Xem thêm

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Bộ truyền xích 8C

Biến chuyển động quay đều thành chuyển động thẳng đi lại, thời gian đi về khác nhau. Ba bánh xích giống nhau. Bánh màu hồng là bánh dẫn. Mắt xích màu tím

Xem thêm

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Bộ truyền xích 8B

Biến chuyển động quay đều thành chuyển động thẳng đi lại có dừng ở một đầu hành trình. Ba bánh xích giống nhau. Bánh màu hồng là bánh dẫn. Mắt xích màu

Xem thêm

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Bộ truyền xích 8A

Biến chuyển động quay đều thành chuyển động thẳng đi lại có dừng ở một đầu hành trình. Ba bánh xích giống nhau. Bánh màu hồng là bánh dẫn. Mắt xích màu

Xem thêm

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Bộ truyền xích 2F

Biến chuyển động quay đều thành chuyển động thẳng đi lại có dừng ở hai đầu hành trình. Hai bánh xích giống nhau. Độ dài hành trình bằng đường kính vòng

Xem thêm

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Bộ truyền xích 2E

Biến chuyển động quay đều thành chuyển động thẳng đi lại có dừng ở hai đầu hành trình. Hai bánh xích giống nhau. Độ dài hành trình bằng đường kính vòng

Xem thêm

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Bộ truyền xích 2D

Biến chuyển động quay đều thành chuyển động thẳng đi lại có dừng ở hai đầu hành trình của con trượt vàng. Hai bánh xích có cùng số răng. Các cóc màu hồng

Xem thêm