back to homepage

Tag "Bộ căng dây"

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Bộ căng dây 2

Đai ốc lục có ren trên măt trụ trong và ngoài trái chiều. Cơ cấu chiếm ít chiều dài hơn so với “Tensioner 1a”: Không thể hiện cách giữ vít

Xem thêm

Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Bộ căng dây 1b

Hai vít có ren trái chiều. Phần vát phẳng trên đuôi hai vít để giữ vít màu cam không quay. Tensioner 1b The screws have opposite-hand threads. Flats on the screw

Xem thêm

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Bộ căng dây 1a

Hai vít có ren trái chiều. Không thể hiện cách giữ vít màu cam không quay. Tensioner 1a The screws have opposite-hand threads. Measure to keep the orange screw from

Xem thêm