back to homepage

Tag "Bộ truyền động"

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Bộ truyền răng trong và răng ngoài

Bộ truyền răng trong và răng ngoài. Bộ truyền bên trái có thể thay được bằng bộ truyền bên phải khi không muốn chế tạo răng trong. Chúng cho kết

Xem thêm