back to homepage

Tag "Cánh phụ"

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Cơ cấu điều chỉnh cánh phụ của máy bay

Khâu dẫn: xi lanh tím, pít tông của nó di chuyển thanh truyền xanh của một cơ cấu bình hành có 2 tay quay lục. Khâu bị dẫn: cánh phụ màu cam

Xem thêm