back to homepage

Tag "Chuyển động phẳng"

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Điều khiển chuyển động phẳng 2c

Vật màu đỏ có 3 bậc tự do trong chuyển động phẳng: 2 tịnh tiến x, y và 1 quay. Động cơ trái điều khiển trị số x qua bộ vít

Xem thêm

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Điều khiển chuyển động phẳng 1d

Vật màu cam có 3 bậc tự do trong chuyển động phẳng: 2 tịnh tiến và 1 quay. Cơ cấu này điều khiển 2 chuyển động tịnh tiến x, y. Chúng

Xem thêm

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Điều khiển chuyển động phẳng 1c

Vật màu cam có 3 bậc tự do trong chuyển động phẳng: 2 tịnh tiến và 1 quay. Cơ cấu này điều khiển 2 chuyển động tịnh tiến. Đối với tâm vật

Xem thêm

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Điều khiển chuyển động phẳng 2b

Vật màu hồng có 3 bậc tự do trong chuyển động phẳng: 2 tịnh tiến và 1 quay. Hai xy lanh trắng điều khiển hai chuyển động tịnh tiến qua cơ cấu

Xem thêm

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Điều khiển chuyển động phẳng 2a

Vật màu hồng có 3 bậc tự do trong chuyển động phẳng: 2 tịnh tiến và 1 quay. Hai xy lanh trắng điều khiển hai chuyển động tịnh tiến. Xem: “Planar

Xem thêm

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Điều khiển chuyển động phẳng 1b

Vật màu cam có 3 bậc tự do trong chuyển động phẳng: 2 tịnh tiến và 1 quay. Cơ cấu pantograph này có thể điều khiển 2 chuyển động tịnh tiến. Quan

Xem thêm

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Điều khiển chuyển động phẳng 1a

Vật màu cam có 3 bậc tự do trong chuyển động phẳng: 2 tịnh tiến và 1 quay. Cơ cấu này có thể điều khiển 2 chuyển động tịnh tiến. Quan

Xem thêm