back to homepage

Tag "Cơ cấu cam tịnh tiến"

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Cơ cấu cam tịnh tiến 4

Nếu biên dạng cam lý thuyết có dạng dích dắc đối xứng, có thể dùng chốt hình quả trám cho cam và cần để tăng khả năng tải. Translating cam mechanism

Xem thêm

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Cơ cấu cam tịnh tiến TTr3

Cam dẫn màu lục chuyển động thẳng đi lại. Cần màu xanh chuyển động ở cuối hành trình đi và về. Độ sâu khác nhau của rãnh cam buộc chốt đỏ đi

Xem thêm

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Cơ cấu cam tịnh tiến TTr2b

Cam dẫn màu lục chuyển động thẳng đi lại. Cần màu xanh dừng khi cam đi từ phải sang trái và chuyển động khi cam đi ngược lại. Biến đổi độ

Xem thêm

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Cơ cấu cam tịnh tiến TTr2a

Cam dẫn màu lục chuyển động thẳng đi lại. Cần màu xanh dừng khi cam đi từ phải sang trái và chuyển động khi cam đi ngược lại. Các tấm màu hồng

Xem thêm

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Cơ cấu cam tịnh tiến TTr1

Cần có đòn hai càng mang hai con lăn tiếp xúc với cả hai phía của vành cam độ dày hằng A. Sẽ không có khe hở truyền động nếu khoảng

Xem thêm

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Stroke-multiplying mechanism

Rãnh thứ hai ở đế màu xanh giúp tăng hành trình của con trượt bị dẫn màu vàng. Con trượt dẫn màu lục chuyển động nhờ một cam (không thể hiện). Stroke-multiplying

Xem thêm

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Cơ cấu cam tịnh tiến

Một cách tăng hành trình của cần mà góc áp lực vẫn không đổi. Translational cam A measure to increase follower stroke while unchanged presure angle. Để xem các video

Xem thêm