back to homepage

Tag "Cơ cấu culit"

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Cơ cấu Cu lít kép 1

Khâu dẫn là tay quay màu hồng quay đều. Khâu bị dẫn là con trượt lục tiến chậm về phía trái và lùi nhanh. Cơ cấu dùng cho mày bào

Xem thêm

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Cơ cấu cu lít 5

Tổ hợp cơ cấu cu lít và cơ cấu tay quay con trượt. Bánh màu lục có chuyển động quay phức tạp. Coulisse mechanism 5 Combination of a coulisse mechanism

Xem thêm

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Cơ cấu cu lít 4

Tổ hợp cơ cấu cu lít và cơ cấu tay quay con trượt. Chuyển động đi lại có hành trình làm việc chậm hơn hành trình về. Coulisse mechanism 4 Combination

Xem thêm

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Cơ cấu cu lít rãnh cong

Rãnh cung tròn trên khâu lắc màu lục làm khâu này và con trượt màu cam dừng lâu ở đầu phải hành trình. Coulisse mechanism of curved slot The circular arc

Xem thêm

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Cơ cấu cu lít máy bào ngang 3

Cơ cấu cu lít máy bào ngang. Đầu bào màu lục đi sang phải chậm để cắt gọt và trở về nhanh. Shaper with Coulisse mechanism 3 Reciprocating motion having

Xem thêm

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Cơ cấu cu lít máy bào ngang 1

Đầu bào màu lục đi sang phải chậm để cắt gọt và trở về nhanh. Shaper with Coulisse mechanism 1 Reciprocating motion having working stroke slower than return one. Để

Xem thêm

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Cơ cấu cu lít máy bào ngang 2

Đầu bào màu lục đi sang phải chậm để cắt gọt và trở về nhanh. Shaper with Coulisse mechanism 2 Reciprocating motion having working stroke slower than return one. Để

Xem thêm