back to homepage

Tag "Cơ cấu hành"

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Cơ cấu hành tinh 4 bánh răng B

i = nc/n1 = 1/(1+ ((Z2.Z4)/(Z1.Z3))) nc: Vận tốc của tay quay xanh. n1: Vận tốc của bánh răng màu cam, số răng Z1 = 20. Z2 = 30 (bánh

Xem thêm