back to homepage

Tag "Con trượt"

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Cam tịnh tiến và cơ cấu tay quay con trượt 2

Cam tịnh tiến và cơ cấu tay quay con trượt. Biến chuyển động quay liên tục sang quay gián đoạn. Khâu dẫn là trục màu tím. Thanh truyền kép màu

Xem thêm