back to homepage

Tag "Đĩa côn trong"

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Ly hợp răng 1

Trục vào màu xanh và đĩa côn ngoài màu hồng lắp then trượt với nhau. Trục ra màu lục (có răng mặt đầu) và đĩa côn trong màu cam ắp

Xem thêm