back to homepage

Tag "đường xoắn acsimet"

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Dụng cụ vẽ đường xoắn Acsimet 2

Theo một cuốn sách, khi cần lục quay, con lăn màu cam vẽ lên nền đường xoắn Acsimet. Tuy nhiên tôi không chứng minh được điều đó. Đây là bài toán động

Xem thêm

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Dụng cụ vẽ đường xoắn Acsimet 1

Khi chêm xanh di chuyển, bút xanh vạch trên đĩa kính đường xoắn Acsimet. Đĩa quay do ma sát với chêm (dùng bánh răng thanh răng ở đây tốt hơn). Bước của

Xem thêm