back to homepage

Tag "Đường xoắn vít"

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Vẽ đường xoắn vít cầu

Đường xoắn vít cầu. Khâu dẫn: trục nâu. Bánh răng xanh tạo khớp quay với trục nâu và được dẫn động qua bộ truyên hành tinh bánh răng côn và bộ bánh

Xem thêm