back to homepage

Tag "EDM"

Thực hiện gia công mịn (Phần 2)

Quý vị đang xem loạt tin bài “Thực hiện gia công mịn”, để xem Phần 1, vui lòng nhấn vào đây

Xem thêm

Thực hiện gia công mịn (Phần 1)

EDM được đánh giá cao về tính chính xác và được sử dụng bởi các ngành công nghiệp đang có nhu cầu cao đối với sự chính xác.

Xem thêm

Máy phát điện cho hệ thống EDM

Việc loại bỏ vật liệu trong hệ thống EDM được thực hiện bởi các tia lửa rời rạc có sử dụng tới năng lượng nhiệt sinh ra để tạo thành

Xem thêm