back to homepage

Tag "Hai trục song song"

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Khớp trục Schmidt

Ứng dụng của cơ cấu bình hành: truyền động giữa hai trục song song. Khâu màu hồng quay tại chỗ mà không cần ổ đỡ. Hai trục có thể di

Xem thêm

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Ứng dụng của cơ cấu bình hành 3

Ứng dụng của cơ cấu bình hành: truyền động giữa hai trục song song. Đĩa màu đỏ quay tại chỗ mà không cần ổ đỡ. Application of parallelogram mechanism 3

Xem thêm

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Ứng dụng của cơ cấu bình hành 2

Ứng dụng của cơ cấu bình hành: truyền động giữa hai trục song song. Application of parallelogram mechanism 2 Transmission of rotation movement between parallel shafts. Để xem các video

Xem thêm

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Ứng dụng của cơ cấu bình hành 1

Ứng dụng của cơ cấu bình hành: truyền động giữa hai trục song song. Application of parallelogram mechanism 1 Transmission of rotation movement between parallel shafts. Để xem các video

Xem thêm