back to homepage

Tag "Hàn điện tiếp xúc"

Khái niệm hàn điểm

Định nghĩa hàn điểm: Hàn điểm hay hàn điểm điện trở Spot welding (RSW) là phương pháp hàn điện

Xem thêm