back to homepage

Tag "hình côn"

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Cơ cấu vẽ giao tuyến hình cầu và hình côn 1

Khâu dẫn: tay quay màu cam. Mũi nhọn dưới của thanh tím vạch giao tuyến màu tím của bán cầu vàng với mặt côn (mặt trong). Đường kính bán cầu: D1

Xem thêm

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Cơ cấu vẽ giao tuyến hình côn và hình trụ 2

Khâu dẫn: tay quay màu lục. Mũi nhọn trên thanh xanh vạch giao tuyến màu đen của lỗ trụ với mặt côn của vật vàng. Đường tâm của lỗ và của

Xem thêm

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Cơ cấu vẽ giao tuyến hình côn và hình trụ 1

Khâu dẫn: tay quay màu lục. Mũi nhọn trên thanh xanh vạch giao tuyến màu lục của lỗ trụ với mặt côn của vật vàng. Đường tâm của lỗ và của

Xem thêm

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Cơ cấu vẽ giao tuyến hình côn và mặt phẳng 4

Khâu dẫn: tay quay hồng. Mũi nhọn giữa trên thanh xanh vạch giao tuyến (hyperbol tím) của hình côn vàng và mặt phẳng. Mặt phẳng này song song với hai đường sinh

Xem thêm

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Cơ cấu vẽ giao tuyến hình côn và mặt phẳng 3

Khâu dẫn: tay quay hồng. Mũi nhọn giữa trên thanh xanh vạch giao tuyến (parabol tím) của hình côn vàng và mặt phẳng. Mặt phẳng này song song với đường sinh

Xem thêm

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Cơ cấu vẽ giao tuyến hình côn và mặt phẳng 2

Khâu dẫn: tay quay hồng. Mũi nhọn giữa trên thanh xanh vạch giao tuyến (elip màu lục) của hình côn vàng và mặt phẳng. Mặt phẳng này được tạo bởi đường

Xem thêm

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Cơ cấu vẽ giao tuyến hình côn và mặt phẳng 1

Khâu dẫn: tay quay hồng. Mũi nhọn giữa trên thanh xanh vạch giao tuyến (elip màu lục) của hình côn vàng và mặt phẳng. Mặt phẳng này được tạo bởi đường

Xem thêm