back to homepage

Tag "Không gian"

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Điều khiển chuyển động không gian 1

Đây là thiết kế của Trung tâm bay không gian Goddard, USA. Vị trí và hướng của tẫm mặt màu cam được điều khiển đơn nhất, cả 6 bậc tự do

Xem thêm