back to homepage

Tag "Khớp phẳng"

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Khớp trục vạn năng 4

Khớp trục vạn năng để truyền chuyển động quay giữa hai trục cắt nhau. Đường tâm của 3 khớp quay phải đồng quy. Khâu màu hồng lắp khớp quay với trục lục

Xem thêm