back to homepage

Tag "Khớp quay"

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Truyền chuyển động thẳng 3b

Một phương án của “Transmission of linear displacement 3a” A = B = 90 độ. Chi tiết màu cam lắp khớp quay với thanh trượt và khớp lăng trụ với đòn

Xem thêm

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Cơ cấu cầu 4R 1b

4 R nghĩa là 4 khớp quay. Cơ cấu cầu: đường tâm các khớp đồng quy. Góc giữa các đường tâm các khớp: Đối với trục vào màu cam γ

Xem thêm

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Khớp trục Tracta 1

Khớp trục Tracta. Đây là khớp đồng tốc. Có các khớp quay giữa: – Chạc màu cam và chạc màu vàng. – Chạc màu cam và trục màu xanh –

Xem thêm