back to homepage

Tag "Ma sát"

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Bộ điều tốc ma sát hành tinh 1

Bộ điều tốc ma sát hành tinh. Khâu dẫn: Trục màu lục có côn ma sát (bánh trung tâm). Khâu bị dẫn: Trục màu hồng (cần). Các con lăn côn

Xem thêm

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Bộ điều tốc con lăn ma sát 1

Bộ điều tốc con lăn ma sát. Khâu dẫn: Trục động cơ mang con lăn. Khâu bị dẫn: Bánh màu hồng được bọc cao su. Chỉnh vị trí góc của

Xem thêm

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Bộ điều tốc glôbôit ma sát 5b

Bộ điều tốc glôbôit ma sát. Khâu dẫn: Trục bánh răng màu vàng. Khâu bị dẫn: Trục màu lục. Ổ của bánh răng màu cam và đĩa ma sát có

Xem thêm

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Bộ điều tốc glôbôit ma sát 5a

Bộ điều tốc glôbôit ma sát. Khâu dẫn: Trục bánh răng màu vàng. Khâu bị dẫn: Trục màu lục. Ổ của bánh răng màu cam và đĩa ma sát có

Xem thêm

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Bộ điều tốc glôbôit ma sát 4

Bộ điều tốc glôbôit ma sát. Khâu dẫn: Trục màu lục. Khâu bị dẫn: Trục xanh. Ổ trục vàng (mang con lăn màu cam) quay được trên ổ cố định. Mặt

Xem thêm

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Bộ điều tốc glôbôit ma sát 3

Bộ điều tốc glôbôit ma sát. Khâu dẫn: Trục vàng. Khâu bị dẫn: Trục xanh. Mỗi trục mang đĩa có rãnh xuyến. Hai con lăn màu cam tiếp xúc với cả

Xem thêm

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Bộ điều tốc glôbôit ma sát 2

Bộ điều tốc glôbôit ma sát. Khâu dẫn: Trục côn glôbôit vàng. Khâu bị dẫn: Trục côn glôbôit xanh. Con lăn màu lục quay được trên trục ngang của trục

Xem thêm

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Bộ điều tốc glôbôit ma sát 1

Bộ điều tốc glôbôit ma sát. Khâu dẫn: Trục xanh. Khâu bị dẫn: Trục màu lục. Vòng màu cam (một đới cầu) được đỡ nhờ 3 con lăn và tiếp

Xem thêm

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Bộ điều tốc cầu ma sát 5

Bộ điều tốc cầu ma sát. Khâu dẫn: Trục xanh có hai chõm cầu màu cam. Khâu bị dẫn: trục lục trên đó có đĩa màu vàng và màu đỏ

Xem thêm

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Bộ điều tốc cầu ma sát 4

Bộ điều tốc cầu ma sát. Khâu dẫn: đĩa chõm cầu màu cam liền trục động cơ. Khâu bị dẫn: trục lục trên đó có đĩa màu xám lắp then

Xem thêm