back to homepage

Tag "Tỷ số truyền"

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Khớp trục chốt 8

Khớp trục này là một biến thể của cơ cấu “Pin Coupling7” www.youtube.com/watch?v=dTW8nhMjw-0 Khi số mặt làm việc là 3. Tỷ số truyền là 1. Hai trục quay cùng chiều.

Xem thêm