Kiểm tra phá hủy – Destructive testing

Tháng Ba 04 14:00 2018

Kiểm tra phá hủy (Destructive testing)
Chi tiết kiểm tra bị “phá hủy”, khi dùng nó để tạo ra các mẫu kiểm tra (test specimen). Vật mẩu được phân tích và kiểm tra để làm sáng tỏ hơn cho kiểm tra không phá hủy. Nó phù hợp với chế tạo các sản phẩm hàng loạt, lớn và hạn chế với sản phẩm ít và hiếm.

Kiem tra pha huy_01

Hai nhóm kiểm tra phá hủy
Kiểm tra định lượng (để xác định cơ tính, các trị số cụ thể về độ bền, độ cứng…)

– Kiểm tra định tính (để đánh giá chất lượng liên kết, xem liên kết có lành lặn hay không)

*Các loại kiểm tra
– Thử kéo ngang
– Thử kéo kim loại đắp
– Thử độ dai va đập
– Thử độ cứng
– Thử CTOD (độ mở đầu vết nứt)
– Thử uốn
– Thử phá gẫy

(Nguồn: congnghehan.vn)

Bình luận hay chia sẻ thông tin