back to homepage

Tag "Điện khí hóa"

Điện khí hóa đường sắt

Đường sắt điện khí hóa còn gọi là đường sắt điện, chính là dòng điện do xưởng phát ra làm nguồn động lực, điện năng được truyền bằng dây điện

Xem thêm