back to homepage

Tag "Hệ thống lưu trữ năng lượng"

Khái niệm về Powerwall của Tesla

Mới đây, doanh nhân Elon Musk đã tạo nên một bước đột phá trong lĩnh vực mới: hệ thống tích trữ năng lượng

Xem thêm