back to homepage

Tag "Cơ cấu kéo cắt kép"

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Cơ cấu kéo cắt kép

Hai cơ cấu kéo cắt nối tiếp nhau cho tỷ số truyền lớn. Con trượt nâu và xám cố định. Tỷ số truyền của cơ cấu màu xanh nằm dưới:

Xem thêm