back to homepage

Tag "Bánh răng xoắn"

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Bánh răng xoắn Acsimet và bánh chốt 2

Bánh răng xoắn Acsimet và bánh chốt. Trục vào: bánh răng xoắn 1 mối (Z1). Trục ra: bánh chốt, số chốt Z2 = 30. Một vòng quay của trục vào

Xem thêm

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Bánh răng xoắn Acsimet và bánh chốt 1

Bánh răng xoắn Acsimet và bánh chốt. Trục vào: bánh răng xoắn 1 mối (Z1). Trục ra: bánh chốt, số chốt Z2 = 40. Một vòng quay của trục vào

Xem thêm

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Bánh răng xoắn Acsimet và bánh răng trụ

Bánh răng xoắn Acsimet và bánh răng trụ. Trục vào: bánh răng xoắn 1 mối (Z1). Trục ra: bánh răng trụ số răng Z2 = 18. Trục của bánh răng

Xem thêm

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Bánh răng xoắn Acsimet và trục vít 2

Bánh răng xoắn Acsimet và trục vít. Trục vào: bánh răng xoắn 2 mối (Z2). Trục ra: trục vít 1 mối ren (Z1). Một vòng quay của trục vào ứng

Xem thêm

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Bánh răng xoắn Acsimet và trục vít 1

Bánh răng xoắn Acsimet và trục vít. Trục vào: bánh răng xoắn 1 mối Trục ra: trục vít 1 mối ren. Tỷ số truyền: 1 Số mối có thể nhiều

Xem thêm