back to homepage

Tag "Bộ đảo chiều"

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Bộ đảo chiều đồng trục 4 bánh răng trụ

Khâu dẫn: bánh răng hồng. Khâu bị dẫn: bánh răng xanh. Chúng có cùng số răng. Bánh răng lục và vàng quay lồng không. Bánh răng lục ăn với bánh

Xem thêm